Diqqәt !

 

        «Multimedia» İnformasiya Sistemlәri vә Texnologiyaları Mәrkәzi   2001-ci ildə «Avrasiya» Fondunun dәstәyi ilә «Beynәlxalq standartların Azәrbaycanın İnternet infrastrukturuna tәtbiqi» layihәsini hәyata keçirib. Aşağıda bununla bağlı materiallarla tanış ola bilərsiniz.

       

 

Azərbaycan İnrenet seqmqntində qeyd olunan problemlә bağlı geniş mәlumat üçün  ӘLAVӘ MӘNBӘ

  

İnternet unvanlarının qeydiyyatı ilә bilavasitә әlaqәli olan sәnәdlәr

 

 


1. Milli internet ünvanlarının qeydiyyatı haqqında Əsasnamə (Layihə)

    Положение о порядке регистрации доменов в зоне Аz (Проект)

    Regulations on domain registration procedure in Az zone (Project)


2. European Internet Registry Policies and Procedures


3. Европейская система регистрации IP-адресов:


4. О товарных знаках и географических указателяхЗакон Азербайджанской

    Республики


5. О применении Закона Азербайджанской Республики "О товарных знаках и географических указателях" Указ Президента Азербайджанской Республики


6.  Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında 

AZƏRBAYCAN Respublikasinin qanunu


7. ICANN. Единые Правила Рассмотрения Споров о Доменных Именах

    Domen Adları ilә bağlı Mübahisәlәrin Hәllinin  Vahid  Siyasәt  Qaydaları


8. ICANN. Правила Процедуры для Рассмотрения споров о Доменных  Именах

Domen Adları ilə bağlı Mübahisələrin həllinin Vahid Siyasət Qaydaları


9. ICANN. Список Организаций Уполномоченных рассматривать споры о доменных именах


10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən çıxarışlar


11. "Sәnаyе mülкiyәtinin müһаfizәsi һаqqındа" Коnvеnsiyаyа, "Pаtеnt кооpеrаsiyаsı һаqqındа" Müqаvilәyә, "Nişаnlаrın bеynәlхаlq qеydiyyаtı һаqqındа" Sаzişә, Inтеllектuаl Mülкiyyәtin Ümümdünyа Tәşкilаtını tә'sis еdәn Коnvеnsiyаyа Аzәrbаycаn Rеspubliкаsının qоşulmаsı bаrәdә

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI


12. Об утверждении с Особым мнением Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности Закон Азербайджанской Республики


13. MÜƏLLİFLİK HÜQUQU VƏ ƏLAQƏLİ HÜQUQLAR HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU


14. ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


 

15.          Other                                 Digәr                                  Другие

 


Copyright © 2001,  Multimedia Center
Send comments and problems to info@cit.az